Tiếng ViệtTiếng Anh

Nhân Viên Xuất Sắc Tháng

Tháng 9

Area Sale Representative Sale Supervisor Area Sale Manager
Name % Name % Name  %
HCM1            
1 LU HAI 110.68% TANG KHANH SON 106.40%    
2 TRUONG HONG SANH 107.95%        
3 NGUYEN QUOC PHUONG 106.40%        
HCM2            
1 PHAN NGUYEÃN SÔN HAÛI 364.89% DANG NGOC THAI 276%    
2 LÖU ÑAÉC MINH HIEÁU 219.31%        
3 HAØ MAÏCH CAÅM PHUÙ 132.78%        
North Mekong            
1 NGUYỄN THANH PHONG 166.36% ĐINH HỒNG HIỆP 109.28%    
2 PHẠM ĐÌNH PHÚC 164.65%        
3 TRẦN MINH TIỀN 159.99%        
South Mekong            
1 HUỲNH XUÂN THÁI  149.38% TRƯƠNG VĂN HÂN 174.86% NGUYEN VAN MINH HOA 106%
2 LÝ TRÍ BÌNH 142.87%        
3 NGUYỄN MẠNH HOÀNG 135.33%        
Eastern            
1 LÊ VĂN THÀNH 161.69% GIANG CHÍ HƯNG 138.77%    
2 NGÔ CÔNG CHÁNH 144.61%        
3 PHẠM THỊ CẨM VÂN 138.55%        
Highland            
1 BUI TUNG VU 198.69% TRUONG CONG THACH 113.66%    
2 HO THI HA 156.64%        
3 BUI THI THANH THUY 140.09%        
Central            
1 NGUYỄN VĂN HIỀN 172.77% HUỲNH THANH HỢP 139.56%    
2 NGUYỄN THỊ CÔI 145.51%        
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUẾ 142.86%        
East Coast            
1 TRẦN VĂN THỌ 141.75% LÊ THANH 136.23%    
2 TĂNG MINH KIÊN 141.36%        
3 NGUYỄN TRUNG THÀNH 137.18%        

 

Tin liên quan